26.05.2017.

Kako se pobjeđuje na izborima?!

Ako razumijem jezik ne mora značiti da razumijem šta mi želiš reći. U svakoj uspješnoj političkoj kampanji mora se poštivati niz procesa utvrđenih teorijom i praksom, ako se teži pozitivnom rezultatu.

Piše: Agencija UX

Da bi mogli preživjeti na terenu punom konkurencije morate poznavati i vještine pobjeđivanja. Na osnovu dosadašnjeg bogatog iskustva Agencije UX u vođenju političkih kampanja, zaključili smo da treba maksimalno istaknuti efekte dosadašnjeg rada, te svoju poruku biračkom tijelu prenijeti na način koji osigurava njegovo opredjeljenje u korist stranke ili kandidata.

            U svakoj uspješnoj političkoj kampanji mora se poštivati niz procesa utvrđenih teorijom i praksom, ako se teži pozitivnom rezultatu.

            Preduslov svake uspješne političke kampanje jeste dobro odabran, samostalan i profesionalan izborni štab. U dosadašnjoj praksi najbolje rezultate dao je izborni štab formiran kombinirano (čine ga profesionalci i politički aktivisti iz stranke), a tako funkcionalno organiziran izborni štab u kojem svaki član ima konkretan zadatak i odgovornost daje najbolje rezultate.

            SWOT (kvalitativna i kvantitativna analiza) koja podrazumijeva internu i eksternu analizu je pravi početak kampanje.

            Jedan od usko povezanih procesa sa analizom je svakako i proces targetiranja koji putem evaluacije i prepoznavanja filtrira sve rezultate analiza, određuje nivo i uspostavlja hijerarhiju prioriteta političkih elemenata, te u skladu s tim definira polazne osnove u postupku određivanja ciljeva i pripreme političke strategije.

            Definiranje cilja je, na osnovu SWOT analize i targetiranja, ključni element za uspješnost političke kampanje. Pogrešno i nerealno postavljen cilj sigurno vodi do neuspjeha kampanje.

            Strategija kampanje je put do postavljenog cilja. Ako je strategija koncizna i jasna, to je mogućnost postizanja ciljeva veća, a svakako i znatno skraćuje vrijeme potrebno za donošenje odluka, eliminira faktore koji utječu na pojavu konflikta, usmjerava svakog sudionika kampanje, efektnije i efikasnije iskorištava sve resurse.

            Start političke kampanje započnje planom kampanje koji definira osnovnu dinamika uspostavljanja i formiranja izbornih štabova, određuje ključne datume u kampanji i rokove za provođenje pojedinačnih aktivnosti. Kako je kampanja dinamičan i interaktivan proces, može se očekivati da se elementi plana kampanje mijenjaju.

            Svakako jedan od bitnih elemenata kampanje je i politička strategija kojom se definira obim i prioritet političkih tema koje predstavljaju izborni program stranke. Ključne teme za kampanju biraju se na temelju podataka dobijenih u postupku analize, evaluacije i targetiranja. Operativna strategija je izvršni dio svake političke kampanje, gdje se  zadatak  prenosi na terenski rad (sastanci po osnovnim organizacijam, komunikacija sa građanima, javni skupovi, info stolovi, tribine) i svi elementi političke strategije direktno predstavljaju biračkom tijelu. Ovaj oblik direktnog političkog marketinga ocjenjuje se najefikasnijim jer je dokazano da se najbolji rezultati  postižu upravo direktnim kontaktom kandidata i birača.  

            Prilikom definiranja imidža kampanje i stranke neophodno je prvo odrediti tačnu strukturu kandidata iz redova stranke koji će biti nosioci osnovnih političkih aktivnosti u predizbornom i izbornom procesu. Definiranje strukture tima najviše ovisi o vrsti izbora (opšti ili lokalni). O postavljanju samog koncepta zavisi izbor odgovarajućeg imidža i kampanje i stranke.

            Na osnovu svih gore opisanih elemenata definira se medijska strategija kampanje koja precizira koji će se mediji, u kojem obliku, obimu i na koji načn, koristiti u predizbornom ili izbornom procesu. Jedan od sastavnih dijelova medijske strategije je i krizni komunikacijski plan koji predstavlja reakciju u slučaju nepredviđenih i kriznih situacija, a najčešće se izrađuje paralelno s planiranjem svakog pojedinog segmenta političke kampanje i predstavlja niz aktivnosti i mjera u postupku umanjenja štete nastale negativnom kampanjom političkih protivnika, kao i štete nastale zbog toga što se razni sudionici u kampanji nisu pridržavali svih planiranih elemenata.

            Internet kampanja, iako zaseban segment, svakako se naslanja na medijsku strategiju, a bavi se izvještavanjem o svim aktivnostima kampanje, omogućuje direktnu komunikaciju između simpatizera i stranke ili kandidata, te dostupnost svih izbornih materijala putem web stranice, fun page i profila na socijalnim mrežama, kao i ostalim internet aplikacijama.

            Na temelju strategije koju smo osmislili i planiranja koje smo proveli, treba odabrati metode koje će nam omogućiti da proširimo svoje poruke na najučinkovitiji način (direktni kontakt s glasačima putem telefona, pisama, kontaktiranje s medijima i slično) a kako ćemo raditi ovisi najviše o lokalnim uslovima, potrebama, mogućnostima i resursima kojima raspolažemo, ali i o ciljnim skupinama, ciljevima i porukama koje smo osmislili.

            Koliko god da je značajan globalni trend, za izbore je odlučujući rad stranačkih zastupnika i aktivista koji mora da se odvija kontinuirano tokom cijele godine i u najmanjim mjestima. Dobra predizborna kampanja za Opće izbore 2018. je trebala da počne neposredno nakon izbora prošle godine. Mi u Agenciji UX  smo spremni za kampanju, a Vi?